Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2017

Ndërmarrjet që e kanë përdorur kompjuterin për qëllime pune gjatë vitit 2017, përfaqësojnë 96,0 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 95,6 % që ishte në 2016.

Gjatë vitit 2017, përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë specialist të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është 22,4 %, nga 21,9 % që ishte në vitin 2016.

Publikimi i radhës
Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al