Arsimi

Në Web-site paraqiten shifra mbi arsimin zyrtar që kryhet në vend, në seri kohore.

Pjesëmarrja e fëmijëve nxënësve dhe studentëve në arsimin zyrtar është 84,4 përqind krahasuar me popullsinë e moshës shkollore. Vitet e fundit vërehet rritje në arsimin e mesëm, sidomos edhe në atë profesional. Kjo do t'i shërbejë më mirë nevojës për profesionistë të specializuar për tregun e punës.

Veçanërisht i lartë është interesi për ndjekjen e arsimit të lartë, i cili numrin më të madh të studentëve të regjistruar, e arrin në vitin 2013-14.

Në universitetet shqiptare aplikohen programet e studimit sipas sistemit të Bolonjës.

Drejtimet kryesore në të cilat synon të zhvillohet arsimi i lartë, është kërkesa për universitete sa më cilësore, të orientuara drejt kërkimit shkencor. Pezullimi i aktivitetit të disa institucioneve private që nuk ofronin cilësinë e kërkuar, ka qenë edhe arsyeja e reduktimit të numrit të studenteve në dy vitet e fundit.

INSTAT tenton të rrisë vazhdimisht cilësinë e punës për të prodhuar statistika sa më të besueshme, cilësore, koherente dhe të krahasueshme në nivel ndërkombëtar.

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Regjistrimet në arsimin parauniversitar, 2021 - 2022

Kalendari

DataStatistikaPeriudha
14-05-2021 Diplomimet në Arsimin Universitar2019-20
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Metodologji

Statistikat e arsimit japin informacion mbi pjesëmarrjen e nxënësve dhe studentëve në arsimin zyrtar, mbi përfundimet sipas programeve, nivelit arsimor, ose fushave të studimit, mbi stafin mësim dhënës, institucione, etj., për çdo vit shkollor ose akademik.

Të dhënat administrative mbi arsimin zyrtar që kryhet në vend, INSTAT e përfiton nëpërmjet pyetsorëve të hartuar që më parë. Pyetsorët dhe treguesit që llogariten pas përpunimit të të dhënave, janë pjesë përbërëse e PSZ.

Në përpunimin e të dhënave dhe llogaritjen e indikatorëve të arsimit, INSTAT përdor klasifikimin

ISCED 2011, i cili është i përbërë nga këto nivele sipas programeve arsimore:

Niveli 0 - Arsimi parashkollor – çerdhe / kopshte

Niveli 1 - Arsimi fillor ose cikli i ulët i arsimit bazë

Niveli 2 - Arsimi i mesëm i ulët ose cikli i lartë i arsimit bazë

Niveli 3 - Arsimi i mesëm i lartë - Gjimnaz / Profesional

Niveli 4 - Arsimi  pas të mesme por jo i lartë

Niveli 5 - Arsimi i lartë cikël i shkurtërr

Niveli 6 – Bachelor ose ekuivalent

Niveli 7 - Master ose ekuivalent

Niveli 8 - Doktoraturë ose ekuivalent

Shënim: Sipas Ligjit në fuqi të arsimit të lartë Nr. 80/2015, të dhënat e klasifikuara më parë, në nivelin Icsed 4, riklasifikohen në nivelin Isced 5.

Variablat Kryesorë

Të regjistruar në fillim të vitit shkollor, fëmijë, nxënës dhe studentë sipas:

 • gjinisë
 • moshës
 • programeve dhe niveleve të arsimit
 • në sektorin publik dhe privat

Të diplomuar në përfundim të vitit shkollor sipas:

 • gjinisë
 • programeve dhe niveleve të arsimit
 • fushave të studimit
 • në sektorin publik dhe privat

Stafi mësimdhënës që merr pjesë në proçesin arsimor sipas:

 • gjinisë
 • nivelit arsimor
 • programeve dhe niveleve të arsimit
 • në sektorin publik dhe privat

Institucionet arsimore publike dhe private.

Periodiciteti

 • Vjetor

Përkufizime

Arsimi parauniversitar përfshin arsimin që kryhet nga institucionet arsimore si kopshte, shkolla 9 vjeçare dhe të mesme.

Arsimi 9 vjeçar ose arsimi bazë, përbëhet nga dy cikle: cikli i ulët ose arsimi fillor i cili kryhet në klasat 1-5 dhe cikli i lartë ose arsimi i mesëm i ulët i cili kryhet në klasat 6-9. Arsimi 9 vjeçar është i detyruar fillon në moshën 6 vjeç dhe zgjat 9 vjet. Nxënësi është i detyruar të ndjekë arsimin bazë deri në moshën 16 vjeç.

Arsimi i mesëm i lartë, përfshin gjimnazin dhe arsimin profesional; ky i fundit ndahet në profesional të ulët teknik dhe të lartë.

Mësues janë përcaktuar personat, aktiviteti profesional i të cilëve, përfshin transmetimin e njohurive, sjelljeve dhe aftësive që janë percaktuar në programin arsimor tek nxënësit dhe studentët e regjistruar në institucionet arsimore.

Institucion arsimor publik klasifikohet si i tillë, nëse aktiviteti i tij kontrollohet plotësisht nga autoriteti arsimor publik.

I diplomuar në një program arsimor, është një nxënës ose student, i cili ka përfunduar në mënyrë të sukseshme të gjitha kërkesat e programit.

Raporti nxënës për mësues është raporti i nxënësve të regjistruar në një nivel arsimit me numrin e mësuesve në të njëjtin nivel.

Raporti Bruto i Regjistrimit
Është numri i të regjistruarve në një nivel të caktuar të arsimit, pavarësisht nga mosha, e shprehur si përqindje e popullsisë zyrtarisht të moshës shkollore që i korrespondon të njëjtit nivel arsimi.

Ky raport përdoret për të treguar nivelin e përgjithshëm të pjesmarrjes në arsim, në një nivel të caktuar të arsimit.

Interpretimi
Një GER i lartë në përgjithsi tregon një shkallë të lartë të pjesmarrjes në nivelin e caktuar të arsimit, pavarësisht nëse nxënësit i përkasin grup moshës zyrtare ose jo.

Arritja e një GER prej100 përqind është gjithsesi një konditë e nevojshme por jo e mjaftueshme për regjistrimin e të gjithë popullsisë sipas grup – moshës përkatëse në shkollë.

Gjithashtu GER mund të jëtë mbi 100 përqind në sajë të regjistrimit në një nivel të caktuar të arsimit, të nxënësve nën ose mbi moshën përkatëse (zakonisht kjo ndodh në arsimin bazë).

Raporti Neto i Regjistrimit
Është numri i përgjithshëm i nxënësve në grupmoshën teorike për një nivel të caktuar të arsimit të regjistruar në atë nivel, i shprehur si përqindje e popullsisë së përgjithshme në atë grup moshe.
Ky raport përdoret për të treguar shkallën e mbulimit në një nivel të caktuar të arsimimit të fëmijëve dhe të rinjve, që i përkasin grupmoshave zyrtare që korrespondojnë me nivelin e dhënë të arsimit.


Interpretimi
Një NER i lartë në përgjithsi tregon një shkallë të lartë mbulimi për popullsinë zyrtarisht të moshës shkollore, sipas niveleve arsimore. Vlera teorike maksimale që mund të marre ky tregues është 100 përqind. Trendi rrites i raportit konsiderohet si reflektim i përmirsimit të pjesmarrjes, në nivelin e caktuar të arsimit. Kur NER krahasohet me GER, diferenca ndërmjet tyre nxjerr në pah regjistrimet nën dhe mbi moshë.

 

Kufizime

Për arsimin e lartë ky tregues nuk është i përshtatshëm për shkak të vështirësive në përcaktimin e grup moshës përkatëse të popullsisë si pasojë e ndryshimeve të shumta në kohëzgjatjen e programeve në këtë nivel arsimi.

Burimi i të dhënave

 • Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit