Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2016

Në tremujorin e katërt 2016, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 56,2 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje: krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2015, punësimi u rrit me 5,8 %. Ndërsa në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2016, punësimi u ul me 1,4 % ...

Publikimi i radhës
Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al