Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2019

Në tremujorin e parë 2019, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,3 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2018, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 1,4 %. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2018, ky tregues u rrit me 0,6 %.

Publikimi i radhës
Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al