Statistikat e Kulturës - T1 - 2019

Në tremujorin e parë 2019, numri i shfaqeve kulturore ishte 308, duke shënuar 8 shfaqje më shumë, në krahasim me tremujorin e parë 2018. Në institucionet e artit dhe kulturës, në tremujorin e parë 2018, janë organizuar 17 premiera, 10 premiera më pak, krahasuar me tremujorin e parë 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al